Delegació permanent d’Andorra a la UNESCO

La Delegació Permanent d’Andorra a la UNESCO representa el Govern d’Andorra a l’organització des de l’any 1995. L’objectiu principal de la Delegació Permanent és d’efectuar una coordinació entre el Secretariat de la UNESCO i el Govern d’Andorra.

La Delegació Permanent d’Andorra a la UNESCO està ubicada en els locals de l’Ambaixada d’Andorra a França al 1, Place d’Andorre – 75016 Paris. L’ambaixador d’Andorra a França assumeix les funcions de delegat permanent d’Andorra a la UNESCO i un dels diplomàtics acreditat a França assumeix les funcions de delegat permanent adjunt d’Andorra a la UNESCO.

Les funcions que realitza són les següents:

Participar a diferents tipus de reunions organitzades per la UNESCO, informar el Govern d’Andorra sobre el desenvolupament d’aquestes i informar la UNESCO sobre la posició d’Andorra.

Les reunions a les quals participa la Delegació Permanent d’Andorra son les següents:

  • La Conferència General de la UNESCO que té lloc cada dos anys en la que tots els Estats membres participen. Durant la Conferència General s’adopta el programa i pressupost biennal de la organització. Andorra hi participa a nivell ministerial i a nivell tècnic.
  • El Consell Executiu: actualment Andorra no és membre del Consell Executiu però participa a les seves reunions en qualitat d’observador. Les reunions tenen lloc dos cops l’any, generalment a l’abril i a l’octubre i duren dues setmanes. Durant les reunions del Consell Executiu s’examina l’execució del programa i de pressupost elaborat durant la Conferència General i es prenen decisions sobre els temes prioritaris i les activitats de l’organització.
  • Les Conferències que organitza la UNESCO sobre els seus temes prioritaris, ja sigui la organització sola o en cooperació amb altres actors públics, privats, Governs o la societat civil, per fer avançar la reflexió sobre la matèria, fer un seguiment de l’actualitat o adoptar textos que puguin conduir a l’adopció de regulacions o convenis internacionals.
  • Les reunions que organitza la UNESCO per les delegacions permanents per tal d’informar de les activitats del Secretariat, de la situació dels programes, de les accions en curs i dels projectes que estan en preparació.
  • Les reunions del Grup Electoral 1: Andorra forma part del Grup Electoral 1 (Estats d’Europa Occidental, Amèrica del Nord i Israel). Durant les reunions es tracta dels temes d’actualitat de la UNESCO, es proposa una coordinació entre les delegacions i es comparteix informació sobre les candidatures per les eleccions que tenen lloc durant la Conferència General.
  • Les reunions del Grup francòfon de la UNESCO: Andorra forma part del Grup francòfon com a membre de la Organització Internacional de la Francofonia. Durant les reunions, es proposa una coordinació entre les delegacions francòfones amb l’objectiu de promoure l’ús del francès i dels valors de la Francofonia a la UNESCO. També cada any el Grup Francòfon treballa per organitzar activitats en motiu del dia internacional de la Francofonia.
  • En general, la Delegació Permanent acompanya i representa el Govern d’Andorra a totes les reunions a les quals els ministeris tècnics concernits assisteixen o a les quals no poden participar, per exemple reunions del Comitè de Patrimoni Mundial o d’altres convenis, comitès d’experts…

Propostes d’accions de cooperació entre Andorra i la UNESCO

Per tal que la cooperació entre la UNESCO i el Govern d’Andorra sigui mútuament beneficiosa, la Delegació Permanent presenta al Govern propostes d’activitats i de participació a reunions; propostes de contribucions financeres voluntàries (per exemple: contribucions al sector Educació, al sector cultura, al Programa Internacional pel Desenvolupament de la Comunicació); propostes per participar a la celebració de dies internacionals o anys internacionals; propostes de ratificació de convenis (exemple: Conveni sobre la prohibició de la importació, la exportació i la transferència de béns culturals il·lícits).

Seguiment de la cooperació entre Andorra i la UNESCO

La Delegació Permanent s’encarrega de fer el lligam entre la UNESCO i el Govern d’Andorra, trametre la correspondència de la UNESCO al Ministeri d’Afers Exteriors i la correspondència del Govern d’Andorra al Secretariat de la UNESCO.

La Delegació Permanent organitza la visita de les autoritats andorranes a la UNESCO i les visites de representants de la UNESCO a Andorra (Exemple: visita de la directora general de la UNESCO, Sra. Irina Bokova, a Andorra durant el mes de j uliol del 2014/ seguiment de la inscripció de la Vall del Madriu-Perafita-Claror a la Llista del Patrimoni Mundial…).

També s’encarrega de contactar el Secretariat de la UNESCO per organitzar reunions entre els responsables dels projectes a Andorra i els responsables del secretariat de la UNESCO (exemple: en l’àmbit de l’educació i de la cultura entre altres).

Informar el Govern d’Andorra

La Delegació Permanent tramet el correu de la UNESCO al Ministeri d’Afers Exteriors (invitacions i convocatòries a reunions, informes realitzats per la UNESCO, documents d’informació sobre els projectes que duu a terme la UNESCO, publicacions diverses) i la correspondència que el Govern d’Andorra adreça al Secretariat de la UNESCO.

La Delegació Permanent informa el Govern d’Andorra a través de Notes informatives i de resums de les activitats que realitza la UNESCO i efectua recomanacions sobre els passos a seguir entre les dues institucions.

Accions de promoció cultural d’Andorra

La Delegació Permanent organitza exposicions i conferències relacionades amb Andorra a la seu de la UNESCO o en cooperació amb la organització (exemple: exposició Art Camp a la seu de la UNESCO).

Accions de representació

La Delegació Permanent participa als actes, reunions i recepcions ofertes per les altres delegacions permanents a la UNESCO i també convida a les delegacions permanents als actes que Andorra organitza per la seva Festa Nacional (Dia de la Constitució o Dia de Meritxell).

Acolliment de les delegacions andorranes

La Delegació Permanent s’encarrega de les qüestions de logística per les delegacions andorranes que participen a reunions de la UNESCO.