La Comissió

Andorra es va adherir a l’ONU el 28 de juliol de 1993, i a la UNESCO el 20 d’octubre de 1993. La delegació permanent d’Andorra prop de la UNESCO es crea l’any 1995. Els estatuts de la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU) es van publicar al BOPA número 14 – any 8 – 28.2.1996. La CNAU comença a funcionar el 25 de març de 1996, data en què es reuneix per primera vegada el Comitè Executiu. Cada estat membre ha d’assumir les despeses de funcionament de la seva comissió. En el moment de la seva creació, la CNAU estava finançada pel Ministeri d’Educació, Joventut i Esports. Des de l’any 1997 la CNAU depèn del Ministeri d’Afers Exteriors.

Posteriorment, l’any 2005, es va procedir a una primera modificació dels estatuts inicials. L’any 2022 s’han tornat a modificar, el nou text s’ha publicat al BOPA número 15 – any 22 – 21/01/2022: https://www.bopa.ad/bopa/034015/Pagines/GV20220127_12_25_08.aspx.

Creació

A l’article VII de l’acte constitutiu de la UNESCO, s’aconsella la creació a cada estat membre d’una Comissió Nacional per tal de participar activament en la realització del programa de la UNESCO.

La Comissió Nacional és alhora un òrgan d’execució del programa de la UNESCO en l’àmbit nacional i un espai de reflexió sobre la societat de l’estat membre.

Els estatuts de la Comissió Andorrana es van fer a partir de la Carta de les comissions nacionals, on la UNESCO fa una sèrie de recomanacions sobre l’estructura i la filosofia de les comissions nacionals.

La Carta preconitza la col·laboració permanent entre la UNESCO, l’Administració i la societat civil de l’estat membre en el si de la comissió nacional a fi de treballar en projectes que permetin la realització del programa de la UNESCO.

Segons l’article primer de la Carta: ” La funció de les comissions nacionals consisteix a associar a les activitats de la UNESCO els diversos departaments ministerials, els serveis, les institucions, les organitzacions i els particulars que treballen en pro del progrés de l’educació, la ciència, la cultura i la informació”.

Objectius

La CNAU es proposa mobilitzar l’Administració i la societat civil d’Andorra a l’entorn dels projectes de la UNESCO que poden tenir un interès per a la societat d’Andorra.

Centralitza, doncs, la informació sobre totes les activitats de la UNESCO i difon la informació relativa als programes i les activitats de la UNESCO, i sensibilitza l’opinió pública sobre els seus objectius”.

La Comissió també pretén donar un ressò internacional a la realitat i a les preocupacions de la societat d’Andorra. Fomenta estudis sobre Andorra i ofereix a l’Administració i a la societat civil un espai comú de reflexió.

Aquests objectius es poden aconseguir mitjançant:

– la participació en diversos actes d’àmbit nacional, regional i internacional,
– els assessoraments d’experts sobre projectes proposats per l’Administració o per la societat civil,
– el finançament i la difusió d’estudis sobre la societat d’Andorra,
– l’obtenció de beques d’estudis.

En aquest sentit la CNAU:

1.- Coopera amb el Govern, les entitats, les organitzacions, les institucions, les associacions i les personalitats interessades en les qüestions que són competència de la UNESCO.

2.- Estimula la seva participació en l’elaboració, la planificació i l’execució dels programes de la UNESCO, en la realització dels quals contribueix com a òrgan d’execució.

3.- Estudia a escala nacional les modalitats d’execució de les decisions adoptades en la conferència general de la UNESCO.

4.- Difon la informació relativa als programes i a les activitats de la UNESCO, i sensibilitza l’opinió pública sobre els seus objectius.

5.- Col·labora amb altres comissions nacionals en les qüestions d’interès per a la UNESCO.

6.- Participa en la recerca de candidats per als càrrecs i les beques de la UNESCO.

7.- Impulsa la formació general dels estudiants i de les persones de ciència, mitjançant beques…

8.- Emprèn per iniciativa pròpia altres activitats vinculades amb els objectius generals de la UNESCO.