El programa de beques de la UNESCO que atribueix i administra beques, subvencions i viatges d’estudis té els objectius següents:

· Contribuir al desenvolupament dels recursos humans i al reforçament de les capacitats nacionals en aquells camps que siguin conformes als objectius estratègics desitjats i a les prioritats del programa de la UNESCO.

· Augmentar les beques coapadrinades d’acord amb donants interessats i altres fonts extrapressupostàries a través del programa de beques coapadrinades.

Criteris

Criteris per al programa de beques de la UNESCO de suport als camps de programa prioritaris.

Destinataris

Titulars d’una diplomatura i diplomats d’estudis universitaris superiors que desitgen anar a l’estranger per:

• seguir una formació
• emprendre recerques aprofundides
• millorar les seves competències
• seguir cursos d’especialització o de reciclatge

Candidatures prioritàries

• candidatures femenines i les presentades per països menys avançats.

Titulació requerida

• nivell universitari; com a mínim diplomatura en lletres o en ciències.
• el límit d’edat es fixa en 45 anys.

Qualificacions suplementàries:

Els candidats han de tenir unes qualitats fora del comú i haver demostrat que tenen un potencial excepcional que els permetrà, en el moment del seu retorn, d’aportar al seu país una contribució important.

Aptituds lingüístiques:

Els candidats han de saber llegir i redactar en la llengua utilitzada en el país d’estudi proposat.


Camps d’estudi i de recerca privilegiats per a les beques de la UNESCO

Educació

Educació bàsica per a tothom, amb sis objectius principals:

• ensenyament primari
• igualtat entre sexes
• noves concepcions de l’educació de qualitat
• promoció dels coneixements i de la informació sobre el VIH/sida i reducció del seu impacte sobre els sistemes educatius
• protecció de la petita infància
• alfabetització dels adults

Ciències:

• Els recursos en aigua i ecosistemes associats.

Ciències socials i humanes:

• L’ètica de les ciències i de la tecnologia, sobretot la bioètica.

Cultura:

• Promoció de la diversitat cultural i del diàleg intercultural i encoratjament al pluralisme i al diàleg entre cultures i civilitzacions.

Comunicació i informació:

• Promoció de l’accés equitatiu a la informació i al coneixement per al desenvolupament.


Perquè un programa de beques a la UNESCO?

• Per promoure i respondre a la demanda urgent de desenvolupament dels recursos humans als estats membres.

• Per accelerar el reforçament de capacitats als camps d’actuació de la UNESCO.

• Per ampliar i multiplicar les possibilitats de beques i formacions finançades essencialment per recursos extrapressupostaris.

• Només una estratègia de constitució d’aliances permetrà de desenvolupar els recursos humans.


Perquè les beques com a modalitat d’acció?

• Les beques permeten l’adquisició de competències o l’actialització dels coneixements de les assignatures estudiades.

• Faciliten el transfer i el repartiment del coneixement, l’intercanvi d’informació i la cooperació tècnica entre països en desenvolupament.

• Permeten l’establiment de lligams.

• Les beques tenen un “efecte multiplicador” intrínsec, ja que els coneixements adquirits a l’estranger seran compartits amb d’altres quan tornin al seu país.

• Creen punts de convergència que reforcen i estimulen la promoció d’una cultura de pau als estats membres.

• Fomenten l’amistat, la comprensió internacional i la pau.


Quins resultats?

Des de l’inici del programa, els estats membres i organismes interessats han rebut de la UNESCO més de 45.000 beques destinades a la formació d’estudiants, de científics, d’investigadors, d’enginyers i d’agents socials.

Les mesures de discriminació positiva han permès d’arribar a un nivell del 59% de becàries l’any 2003 (35% el 1999).

Una gran majoria de becaris de la UNESCO arriben a ser alts càrrecs.

Becaris andorrans:

• Margarida Tor (1996-1997): Tourisme et Développement . funcionària de la UNESCO

• Sandrine Rui (1996-1997): Pluralisme culturel dans les communautés mixtes

• Antoni Calvo (1998-1999): El poder polític de les parròquies abans i després de la Constitució de 1993 .

Més informació