Que són les escoles associades?

Amb els conflictes d’origen polític, social, ètnic o religiós que esclaten quasi cada dia en el món, com es pot aprendre i ensenyar el sentit de la pau, la tolerància i la comprensió internacional? La violència sota totes les formes, que es manifesta a les antípodes o a casa nostra mateix, exposa els infants i els joves a la destrucció, a la por i a l’aïllament. El Pla d’escoles associades de la UNESCO, que aplega escoles d’arreu del món, s’esforça per fer-hi front posant l’educació en primer terme per a la construcció i la defensa de la pau.

nens1


 

Objectius

El Pla d’escoles associades de la UNESCO va ser creat l’any 1953 amb la finalitat de dur a terme un dels objectius bàsics de la UNESCO: fomentar la cooperació i la pau internacionals a través de l’educació escolar.

Aquesta mobilització de les escoles del món pretén reforçar el paper de l’educació en la instauració d’una cultura de pau.

L’activitat del Pla d’escoles associades se centra, per tant, en aquests dos aspectes:

● Elaboració i realització de treballs experimentals i programes especials, per tal d’establir nous mètodes, tècniques i materials d’ensenyament destinats a l’educació per a la comprensió internacional.

● Facilitar intercanvis d’informació, correspondència, material didàctic, estudiants i personal docent entre escoles de països diferents.

Actualment, la Xarxa d’escoles associades està formada per més de 7.000 centres d’ensenyament de tots els nivells educatius (infantil, primària, secundària, universitari) d’arreu del món. Tots aquests centres incorporen aquests quatre temes en la seva activitat educativa:

● La pau, els problemes mundials i el paper de les organitzacions del sistema de les Nacions Unides per resoldre’ls.

● La difusió i el respecte dels drets humans.

● El coneixement dels altres països i les altres cultures, partint de la valoració de la pròpia.

● L’anàlisi de l’ésser humà i el medi.

Les escoles associades poden treballar soles o en grup (a escala local, nacional o internacional) a fi d’elaborar projectes pilot sempre tenint en compte la condició primordial de la pau: aprendre a viure junts.

Funcionament

Les activitats específiques de les escoles associades es basen en les recomanacions fetes per la UNESCO, però els enfocaments i les realitzacions varien segons els països i segons cada centre. Cal remarcar, això no obstant, la importància de la dimensió socioafectiva centrada en l’experiència de l’alumne. És recomanable la seva participació en totes les etapes del procés, començant per la tria dels temes d’estudi.

És convenient que l’educació per a la cooperació i la pau internacionals sigui un element que s’integri en el marc de les assignatures ja existents, i que, per tant, no carregui ni desorganitzi el pla d’estudis. De fet, en totes les assignatures hi ha possibilitats per tenir en compte i desenvolupar aquestes nocions.

Fóra bo, com a primera aproximació al Pla, que els consells escolars, en el disseny del projecte educatiu del centre, assumissin els principis que conté la Recomanació sobre l’educació per a la comprensió, la cooperació i la pau internacionals i l’educació relativa als drets humans i a les llibertats fonamentals (UNESCO, 1974).

En el marc del projecte transdisciplinari vers una cultura de la pau a la UNESCO hi ha la Unitat de l’Educació Humanística, Cultural i Internacional, que és la responsable de difondre informació, promoure l’intercanvi entre els diversos centres, organitzar conferències i reunions entre professors o responsables de diferents països i, en general, de tenir cura de la coordinació general del Pla d’escoles associades.

Per participar en el Pla d’escoles associades, cada centre ha d’elaborar un projecte en què ha d’esmentar el tema escollit, els objectius de projecte, les activitats que realitzaran, el material que faran servir i l’avaluació prevista.

En realitat, tant el compromís inicial d’incorporar-se al Pla d’escoles associades com el d’assegurar-ne la continuïtat són responsabilitat de cada centre docent. La UNESCO demana a les escoles associades que en finalitzar el curs escolar lliurin una memòria de les activitats dutes a terme en el marc del Pla. Amb aquestes informacions, la UNESCO dóna notícia regularment de la marxa del projecte en els diferents països i facilita l’intercanvi de correspondència, material d’ensenyament i objectes d’interès cultural entre les diverses escoles.

Activitats

La quantitat d’activitats que es poden dur a terme en el marc del Pla d’escoles associades és pràcticament il·limitada:

● Treballs en grup: enquestes, excursions, publicacions escolars, informes sobre determinats temes, preparació de fitxes amb retalls de premsa, etc.

● Celebració de dies, anys i commemoracions internacionals proclamats per les Nacions Unides (Dia dels drets humans, Dia de l’alfabetització, per exemple), amb activitats que facin referència a realitats properes als alumnes. Cal destacar especialment el DENIP (Dia escolar de la no-violència i la pau, 30 de gener) i el Dia internacional del professorat (5 d’octubre).

● Concursos de dibuix o redacció que contribueixin a aprofundir la reflexió sobre problemàtiques i preocupacions d’abast internacional.

● Projeccions de material audiovisual, col·loquis, taules rodones amb personal d’interès, responsables públics, emigrants, refugiats, voluntaris, etc.

● Programes informàtics interactius (a través de xarxes telemàtiques, Internet, etc.)

● Preparació d’exposicions o mostres, com a culminació d’un projecte especial.

● Estudi de la vida i l’obra de determinades personalitats destacades en l’art, la ciència o la cultura, o bé en la lluita per la llibertat o la pau.

Projectes internacionals

Mediterrani: estudi de la temàtica ambiental promoguent accions de protecció ecològica i estudi dels hàbits i costum dels ciutadans del mediterrani.

Linguapax: es tracta d’un projecte que vol promoure la cooperació entre els pobles a partir de l’ensenyament de les llengües.

Patrimoni mundial en mans dels joves: estudi de béns del patrimoni i la seva correspondència internacional.

Mondialogo: concurs internacional per a fomentar el diàleg intercultural entre les escoles.

CO-ACTION/DANS: programes de solidaritat amb països en vies de desenvolupament.

Com esdevenir una escola associada?

Les escoles i institucions que desitgen participar al Pla d’escoles associades han de posar-se en contacte amb la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO. En la demanda de participació s’han d’explicar els objectius i la natura de les activitats que es pensen iniciar, i comprometre’s durant un mínim de dos anys amb les escoles associades. Les demandes de participació s’han d’enviar a la Comissió Nacional que les trametrà a la seu de la UNESCO perquè siguin examinades i, si és el cas, aprovades.

Les escoles o institucions que hagin estat seleccionades han de presentar al final de cada any escolar un informe al coordinador nacional. Els educadors que participen al Pla ho fan de manera desinteressada.

És preferible que la majoria dels professors s’hi impliquin per afavorir treballs interdisciplinaris.

La Comissió Nacional Andorrana facilitarà assessorament i documentació per a la realització d’aquestes activitats.

Escoles associades a Andorra

Actualment existeixen set escoles associades a Andorra:

● L’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma. Aquest centre es va adscriure al Pla d’escoles associades a la UNESCO el 16 d’octubre del 2001.

● El Col·legi Sagrada Família d’Escaldes-Engordany. Aquest centre es va adscriure al Pla d’escoles associades a la UNESCO el 5 de maig del 2004.

● El Col·legi Janer de Santa Coloma. Aquest centre es va adscriure al Pla d’escoles associades a la UNESCO el 2 de novembre del 2004.

● L’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Ordino. Aquest centre es va adscriure al Pla d’escoles associades a la UNESCO l’1 de juny del 2006.

● L’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Encamp, inscrit l’any 2007.

● El Centre de Formació Professional, inscrit l’any 2015

● Colegio Español María Moliner, inscrit l’any 2016.

Total escoles associades a tot el món

L’any 2006 la xarxa PEA compta amb uns 7.900 centres escolars repartits a 176 països. Es tracta d’escoles de maternal, primària, secundària i instituts de formació superior. Tots aquests centres educatius treballen a favor d’una educació de qualitat i pel foment d’una cultura de la pau.